top of page
앵커 1
컴퓨터 로봇

산업용 IoT 솔루션

실시간 RTLS, 카메라 기반 공정/위험관리, 센서기반 모니터링, 인공지능을 활용한 공정분석, 통합 어플리케이션

9d9f630b120f4.png
9d9f630b120f4.png
9d9f630b120f4.png
9d9f630b120f4.png
9d9f630b120f4.png
9d9f630b120f4.png

Sensor/Actuators

Device

Gateway

Cloud

bottom of page